Digitalizácia účtovníctva. Čo všetko prinesie?

Digitalizácia účtovníctva. Čo všetko prinesie?

Rok 2022 je plný zmien v oblasti účtovníctva. Jednou z najväčších je digitalizácia účtovníctva. Nejde len o zníženie environmentálneho dopadu. Elektronizácia účtovníctva zjednoduší a zrýchli procesy a uľahčí komunikáciu dotknutých strán.

Novinky v novele zákona o účtovníctve

Okrem digitalizácie účtovníctva sa novinky týkajú aj rozšírenia povinnosti ukladať dokumenty do registra účtovných závierok. Túto povinnosť majú po novele aj pozemkové spoločenstvá a mimovládne neziskové organizácie ako občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a pod.

Do registra účtovných závierok sa budú dokumenty vkladať už len elektronicky, a to ako príloha vyhotovená v elektronickej podobe alebo vytvorením formuláru na ukladanie účtovných závierok v štruktúrovanej forme finančnej správy. Veľkou výhodou je, že sa zjednoduší odstránenie chýb v registri účtovnej závierky. Ministerstvo financií SR totiž bude mať možnosť presunúť dokument k účtovnej jednotke, ktorej sa týka, prípadne odstrániť dokument, ktorý sa v registri neukladá.

Aké sú podmienky elektronického účtovníctva?

Od 1. 1. 2022 sa ustanovujú nové podmienky elektronického účtovníctva. Okrem iného sa vypúšťa povinnosť podpisu zodpovednej osoby na účtovnom doklade. Podpis môže byť nahradený elektronickou výmenou údajov alebo vnútorným kontrolným systémom. Vypúšťa sa tiež povinnosť uvádzať na účtovnom doklade označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje.

Účtovná jednotka je však naďalej povinná poskytnúť oprávneným osobám pri daňovej kontrole prístup do softvéru na vedenie účtovníctva a tiež prístup k účtovným záznamom. Okrem zmien v účtovných dokladoch prichádzajú aj tieto nové podmienky:

  1. Definujú sa požiadavky na účtovný záznam. Ten musí mať vierohodný pôvod, čiže vyhotoviteľ musí vedieť preukázať, že ho vyhotovil. Obsah účtovného záznamu musí byť neporušiteľný, čiže nesmie byť možná zmena jeho obsahu.
  2. Spresní a zjednoduší sa definícia elektronického a listinného záznamu. Elektronický záznam je účtovný záznam, vyhotovený v elektronickom formáte. Formát určuje vyhotoviteľ účtovného záznamu, po dohode s prijímateľom.
  3. Na transformáciu listinného účtovného záznamu do elektronickej formy môže byť použité skenovanie.
  4. Umožňuje sa nahradiť vlastnoručný podpis akýmkoľvek elektronickým podpisom. Je však dôležitá jednoznačná preukázateľná identifikácia osoby.
  5. Oprávneným osobám musí účtovná jednotka predkladať účtovné záznamy v elektronickej podobe (ak ich tak vedie).

Ak sa účtovná jednotka rozhodne pre digitalizáciu účtovníctva, musí vypracovať interný predpis, v ktorom stanoví systém uchovávania účtovných záznamov a zvolí dátový nosič.

Tieto zmeny sa môžu niektorým účtovným jednotkám javiť ako veľké a zložité. Určite však povedú k zjednodušeniu a sprehľadneniu účtovných procesov. Ak máte s digitalizáciou účtovníctva problémy, neváhajte sa na nás obrátiť. Naši účtovníci vám radi pomôžu.

Leave a Reply