Najdôležitejšie daňové a účtovné zmeny v roku 2022

Najdôležitejšie daňové a účtovné zmeny v roku 2022

Novely zákona o účtovníctve, zákona o dani z pridanej hodnoty a tiež zákona o dani z príjmov, so sebou priniesli v roku 2022 množstvo zmien v oblasti daní a účtovania. Na niektoré z nich sa teraz pozrieme.

Možnosť digitalizácie účtovníctva

Množstvo subjektov uvíta možnosť viesť účtovníctvo digitálne. To znamená, že novelou zákona je zrovnoprávnený listinný a digitálny účtovný záznam. Digitálne účtovníctvo je umožnené prostredníctvom:

 • Archivovania účtovnej dokumentácie v elektronickej podobe
 • Zavedenia elektronizácie do jednotlivých procesov pri vedení účtovníctva

Účtovná jednotka si spôsob uchovávania účtovnej dokumentácie určí interným predpisom.

Obojsmerná komunikácia s finančnou správou

Prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa od 1. 1. 2022 zjednoduší komunikácia s Finančnou správou. Pre právnické osoby je elektronická komunikácia aktivovaná automaticky, kým fyzické osoby majú možnosť voľby formy komunikácie s Finančnou správou. Týmto spôsobom sa zjednodušia a urýchlia procesy medzi Finančnou správou a klientmi.

Ďalšie zmeny v zákone o účtovníctve:

 • Možnosť vykonať inventarizáciu zásob kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia
 • Fyzické osoby sa nebudú zapisovať do Obchodného registra
 • Rozšírenie verejnej časti registra – bude obsahovať aj dokumenty občianskych združení, pozemkových spoločenstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov
 • Účtovné jednotky budú oznamovať dátum schválenia účtovnej závierky na novom tlačive
 • Rozšírenie alebo doplnenie obsahu výročnej správy pre niektoré subjekty
 • Oceňovanie majetkov a záväzkov, ktoré boli nadobudnuté zámenou, v sústave jednoduchého účtovníctva reálnou hodnotou

Zmeny v zákone o DPH

 • Zrušenie registračných kartičiek – daňový úrad už nebude vydávať osvedčenie o registrácii, ale bude zasielať rozhodnutie o registrácii
 • Osobitný spôsob úhrady dane – odberateľ môže využiť inštitút rozdelenej platby a dodávateľovi zaplatiť len základ dane, kým DPH na osobný účet daňovníka.
 • Rozšírenie inštitútu ručenia platiteľa DPH o tretiu skutočnosť, a to „úhrada protihodnoty za plnenie na iný bankový účet, ako účet oznámený dodávateľom finančnej správe“ – § 69 ods. 14 písm. c) zák. o DPH
 • Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje – do základu dane sa nezahŕňa záloh za jednorazový obal

Zmeny v mzdovej oblasti

 • Zvýšenie minimálnej mzdy na sumu 646 €
 • Zmeny v stravovaní zamestnancov – od dane bude oslobodený príspevok zamestnávateľa na jedlo, príspevok na stravné lístky, aj finančný príspevok na stravovanie, avšak v limitovanej sume 55% z hodnoty stravného.
 • Novela zákona k exekučným zrážkam
 • Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení – zmena mesačných odvodov na zdravotné a sociálne poistenie

Zmeny v zákone o dani z príjmov

 • Odpočet výdavkov na investície – s cieľom podporiť investície s vyššou pridanou hodnotou
 • Superodpočet – pri projektoch v oblasti výskumu a vývoja je možnosť odpočítať od základu dane náklady spojené s projektom až vo výške 100%
 • Zvýšenie súm v oblasti daní z príjmov – daňový bonus na dieťa a nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
 • „Iný majetok“ rozšírený o technické zhodnotenie neodpísaného vybraného hmotného majetku.

Vyššie sme si spomenuli len niektoré z najdôležitejších zmien. Je toho na vás priveľa? Nestíhate tieto zmeny sledovať? V tom prípade sa obráťte na nás. Naši účtovníci majú absolútny prehľad v každej novinke a poskytnú vám tie najkvalitnejšie služby v oblasti jednoduchého, podvojného a online účtovníctva a daňového poradenstva.  

Zdroje

https://www.podnikajte.sk/dane/25-zmien-v-daniach-a-uctovnictve-2022

https://solitea.com/sk-sk/velky-prehlad-danovych-a-uctovnych-zmien-v-roku-2022

Leave a Reply