Opravné a dodatočné daňové priznanie. Kedy sa podávajú?

Opravné a dodatočné daňové priznanie. Kedy sa podávajú?

Pri dani z príjmov fyzických osôb rozlišujeme tri základné daňové priznania, a to riadne daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie a opravné daňové priznanie. Základný rozdiel medzi opravným a dodatočným je ten, že opravné daňové priznanie je možné podať ešte pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania a dodatočné až po jej uplynutí. Povedzme si však o nich viac.

Čo je opravné daňové priznanie

Ako vyplýva už z jeho názvu, opravné daňové priznanie slúži na opravu, resp. doplnenie daňového priznania, ktoré ste podali riadne, pred uplynutím lehoty na jeho podanie.
Ak zistíte, že ste v riadnom daňovom priznaní spravili chybu, neuviedli ste všetky príjmy alebo ste ich neuviedli v správnej výške, podávate opravné daňové priznanie. Podaním opravného daňového priznania strácajú všetky predtým podané daňové priznania platnosť, teda sú bezpredmetné. Daňový úrad považuje za východiskové práve toto opravné daňové priznanie.

Kedy podať opravné daňové priznanie?

Musíte to stihnúť pred uplynutím lehoty na podanie riadneho daňového priznania. To znamená, že opravné daňové priznanie musíte podať do 31.3. alebo do 30.6. (ak ste požiadali o odklad), prípadne do 30.9. (ak ste mali príjmy zo zahraničia).

Čo je dodatočné daňové priznanie

Účel dodatočného daňového priznania je v podstate rovnaký, ako je to pri opravnom daňovom priznaní. Ak ste zistili, že ste podali nesprávne daňové priznanie, uviedli ste príjmy v nesprávnej výške, prípadne ste dostali vyšší preplatok dane, musíte podať dodatočné daňové priznanie. Podať ho musíte najneskôr do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom ste chybu zistili.
Rozdiel oproti opravnému daňovému priznaniu je tu ten, že dodatočné daňové priznanie sa podáva až po uplynutí lehoty na podanie riadneho daňového priznania. Často je dodatočné daňové priznanie považované za oneskorené a daňovníkovi tak hrozí pokuta. Ďalšie povinnosti ohľadom dodatočného daňového priznania upravuje §16 zákona o dani z príjmov.
Tak opravné, ako aj dodatočné daňové priznanie, sa podáva na štandardnom tlačive pre daňové priznanie. Je však potrebné vyznačiť, že sa jedná o dodatočné alebo opravné daňové priznanie a takisto je potrebné vyznačiť v oddiele X. rozdiely oproti riadnemu daňovému priznaniu.
Zistili ste nesúlad v daňovom priznaní alebo v dani, vyrúbenej správcom dane? Neváhajte sa na nás obrátiť. Pomôžeme vám nielen s riadnym, ale aj s dodatočným a opravným daňovým priznaním.

Leave a Reply