Povinné náležitosti faktúry. Čo musí obsahovať?

Povinné náležitosti faktúry. Čo musí obsahovať?

To, ako má faktúra vyzerať a aké sú jej povinné náležitosti, upravujú hneď tri zákony. V prvom rade je to Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z., ďalej Zákon o DPH č. 222/2004 Z.z. a napokon Obchodný zákonník č. 513/1991. Faktúra teda musí obsahovať informácie, ktoré stanovuje obchodný zákonník, ale samozrejme, musí byť v súlade s ostatnými dvomi zákonmi.

Pozor na povinnosť u neplatcov DPH

Aj keď faktúry musia vystavovať predovšetkým platcovia DPH, v istých prípadoch táto povinnosť platí aj pre neplatcov. Podľa zákona o DPH má neplatca povinnosť vystaviť faktúru v prípade, ak dodáva z tuzemska do iného členského štátu nový dopravný prostriedok. V druhom prípade je to vtedy, ak poskytuje službu zahraničnej zdaniteľnej osobe s miestom dodania v inom členskom štáte alebo treťom štáte, a to pri prijatí platby pred dodaním služby.

Toto sú povinné náležitosti faktúry

Pokiaľ ide o vzhľad faktúry, žiaden zákon ho špeciálne neupravuje. To znamená, že môžete na faktúru pridať pokojne logo vašej spoločnosti, rozdeliť údaje pre lepšiu prehľadnosť do rámčekov, prípadne ich farebne označiť. Veľmi dôležité je však to, aby faktúra obsahovala tieto povinné náležitosti:

 • Slovné a číselné označenie účtovného dokladu – faktúry
 • Označenie účastníkov – meno, priezvisko, adresa u fyzickej osoby alebo základné obchodné údaje o firme v prípade právnickej osoby
 • Číslo spisu a miesto registrácie dodávateľa služby alebo výrobku
 • Účtovnú sumu a údaje o cene za mernú jednotku a dodané množstvo
 • Dátum vyhotovenia faktúry
 • Dátum uskutočnenia (spravidla sa jedná o dátum dodania tovaru alebo služby)

Ďalšie povinné náležitosti pre platcov DPH

 • Údaje zdaniteľnej osoby – meno a adresa spoločnosti
 • Meno, priezvisko a adresa príjemcu tovaru alebo služby
 • Poradové číslo faktúry
 • Dátum vyhotovenia faktúry
 • Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby
 • Množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a typ dodanej služby
 • Základ dane pre každú sadzbu dane a jednotkovú cenu bez dane
 • Uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane
 • Celkovú výšku dane, ktorá sa má zaplatiť
 • Špecifické formulácie, ak existujú – napríklad o prenesení daňovej povinnosti alebo zdaňovaní prirážky a pod.

Ak v tom stále nemáte jasno a povinnými náležitosťami faktúry si nie ste istý, neváhajte nás osloviť. Naši skúsení účtovníci sú pripravení pomôcť vám s konkrétnym problémom.

Leave a Reply