Príjmy oslobodené od dane za rok 2022

Príjmy oslobodené od dane za rok 2022

Viete, ktoré sú to príjmy oslobodené od dane a kedy fyzickej alebo právnickej osobe nevzniká povinnosť podať daňové priznanie 2022?

Čo sú príjmy oslobodené od dane

Zákon hovorí o tom, že od dane sú oslobodené presne vymedzené príjmy, ktoré sú síce predmetom dane, ale sú od nej oslobodené. Takisto existujú aj príjmy, ktoré vôbec nie sú predmetom dane, čiže rovnako ako v prvom prípade sa ani z týchto príjmov neplatí daň. Oslobodenie od dane sa týka tak fyzických, ako aj právnických osôb.

Fyzické osoby

Oslobodenie od dane z príjmu fyzických osôb upravuje § 9 zákona o dani z príjmov. Fyzická osoba nemá povinnosť podať daňové priznanie, ak celkové zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 2289,63€ a tiež v týchto prípadoch: 

 • Príjem z predaja nehnuteľnosti. Ak uplynulo aspoň 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo ak ju predávajúci nadobudol dedením po manželovi/manželke a uplynulo aspoň 5 rokov od jej nadobudnutia.
 • Príjem z prenájmu. Ak výška príjmu neprekročila 500 €.
 • Príjem z predaja cenných papierov. Napríklad akcií a dlhopisov, ak od ich nadobudnutia prešiel aspoň rok.
 • Príjem z predaja hnuteľného majetku. Cez bazáre alebo neformálne transakcie.
 • Príjmy zo zdravotného a sociálneho poistenia. Ako vyplatené úrazové, životné poistenie alebo príjem z poistenia majetku.
 • Dôchodkové dávky. Starobný, predčasný, invalidný, vdovecký a iný dôchodok. Daňové priznanie k dani z príjmov je však povinný podať aj dôchodca, ak jeho zdaniteľné príjmy (ktoré nie sú oslobodené od dane a netvoria nezdaniteľný príjem), presiahli sumu 2289,63€. Príjem dôchodcu oslobodený od dane 2022 teda nesmie presiahnuť sumu 2289,63 €.
 • Rôzne náhrady škôd od štátu. Po mimoriadnych udalostiach, napr. požiaroch a živelných pohromách.
 • Príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok. Sociálne dávky, príspevky pri zdravotnom postihnutí a pod.
 • Ceny a výhry. Ak ich hodnota neprekročí 350€.
 • Štipendiá. Od škôl alebo štátu.
 • Ďalšie príjmy. Ako reštitučné náhrady, daňový bonus na dieťa, peňažné a nepeňažné plnenie pri udeľovaní štátnych vyznamenaní a pod.

Právnické osoby

Zákon o dani z príjmov špecifikuje príjmy oslobodené od dane podľa § 13 zákona ako príjmy:

 • daňovníkov nezaložených alebo zriadených na podnikanie plynúce z činnosti, na ktorej účel vznikli, alebo ktorá je ich základnou činnosťou, okrem príjmov z predaja majetku, z nájomného, reklám, členských príspevkov (ak nie sú oslobodené podľa písm. b) až f) alebo odseku 2), príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe, príjmov z činností, ktoré sú podnikaním, príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou
 • rozpočtových organizácií z prenájmu a predaja majetku
 • z predaja majetku, zahrnutého do konkurznej podstaty
 • obcí a vyšších územných celkov z prenájmu a predaja majetku
 • z reklám na charitatívne účely
 • výnosy z kostolných zbierok
 • úroky z preplatku na dani zapríčineného správcom dane
 • a ďalšie príjmy podľa § 13 zákona.

Strácate sa v tejto rozsiahlej problematike a potrebujete pomôcť s daňovým priznaním? Či už ste fyzická alebo právnická osoba, neváhajte sa na nás obrátiť s vašimi otázkami, prípadne žiadosťou o podanie daňového priznania.

Zdroje:

https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov/dochodcovia

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-595#cast2

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-prijmov/pravnicke-osoby/informovanie-dan-prijem-po#pood

Leave a Reply