SLUŽBY

Medzi základné služby, ktoré naša spoločnosť ponúka je vedenie podvojného a  jednoduchého účtovníctva. Účtovníctvo vedieme podľa zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a Postupov účtovania podľa jednotlivých účtovných sústav.

Jedná sa hlavne o spracovanie a zaúčtovanie účtovných dokladov, t. j. bankových výpisov, pokladničných blokov, cestovných príkazov, poistiek, leasingov a iných účtovných dokladov, účtovná evidencia vystavených a prijatých faktúr, evidencia DPH, ročná účtovná závierka, vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb, vyhotovenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, elektronická komunikácia s Finančnou správou Slovenskej republiky.

Ekom účotnvíctvo Trenčín - Naše služby

V  prípade potreby je možné vystavovať za Vás faktúry priamo v našom účtovnom programe alebo podľa potreby online vo vašom účtovnom programe.

V neposlednom rade aj evidenciu dlhodobého a krátkodobého nehmotného a hmotného majetku, zatriedenie do odpisových skupín, zostavenie odpisového plánu podľa potrieb spoločnosti.

Ďalšou veľmi významnou poskytovanou službou je spracovanie miezd a personalistika. Podľa potreby vieme zabezpečiť vedenie celej mzdovej agendy – od vypracovania pracovných zmlúv a dohôd, dodatkov a zmien podľa platnej legislatívy, cez evidenciu zamestnancov, prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne, výpočet miezd, ako aj generovanie mzdových listov, zápočtových listov, evidenčných listov dôchodkového poistenia a ich následné elektronické zaslanie na Sociálnu poisťovňu.

Vypracovanie mesačných výkazov za zamestnancov a odoslanie do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia za zamestnancov a následne odoslanie na daňový úrad, ročné zúčtovanie preddavkov na daň.

V našom portfóliu sa nachádzajú aj služby ako sú vypracovanie zmlúv a dodatkov podľa potrieb klientov, zastupovanie na daňovom úrade a komunikácia inštitúciami počas daňových kontrol, pomoc pri rozhodovaní, akú formu podnikania zvoliť alebo pri prípadnej zmene formy podnikania, zakladanie nových s.r.o., zmeny v obchodnom registri, ekonomické a účtovné poradenstvo.

Špeciálnymi službami je spracovanie účtovníctva priamo v priestoroch vašej firmy na pravidelnej báze, 1 až 2 krát do týždňa. Samozrejme, podľa potreby a po vzájomnej dohode.

A  online účtovníctvo – t. j. v  prípade potreby je možné viesť vaše účtovníctvo online formou, cez vzdialenú plochu vo vašom účtovnom programe, takže k údajom máte prístup aj kedykoľvek.

Všetky naše služby poskytujeme v rámci celého Slovenska a vieme sa prispôsobiť potrebám každého klienta.

Jednoduché účtovníctvo

Potrebujete spoľahlivého účtovníka na vedenie jednoduchého účtovníctva? Naši účtovníci z EkoM s.r.o. a sú tu pre vás. Viac tu.

Podvojné účtovníctvo

Využite naše komplexné služby v oblasti podvojného účtovníctva. K dispozícii je vám tím skúsených účtovníkov s dlhoročnými skúsenosťami. Viac tu.

Online účtovníctvo

Poskytujeme služby online účtovníctva pre firmy a podnikateľov v rámci celého Slovenska. Potrebujete poradiť? Oslovte našich online účtovníkov. Viac tu.

Či už potrebujete služby v oblasti jednoduchého, podvojného alebo online účtovníctva, prípadne sa chcete poradiť s našimi skúsenými účtovníkmi, kontaktujte nás.