Viete, čo je amortizácia auta a majetku?

Viete, čo je amortizácia auta a majetku?

Pojem amortizácia sa v praxi najčastejšie spája s motorovými vozidlami. Môže sa však týkať akéhokoľvek hnuteľného majetku, ktorý bol zaradený do odpisovania, ale tiež nehmotného majetku s konečnou životnosťou.

Čo je amortizácia

Vysvetlime si najprv samotný pojem amortizácia. Ide o tzv. umorovanie, čiže postupné znižovanie hodnoty majetku za určitý čas. Toto znižovanie hodnoty sa dá finančne vyčísliť. Znamená to teda, že vstupná cena majetku sa postupne prenesie do nákladov. Znižovanie hodnoty majetku je spôsobené jeho starnutím alebo opotrebovaním.

Amortizácia však nemusí znamenať len fyzické opotrebenie majetku, ktoré vzniká jeho používaním. V prípade nehmotného majetku je to morálne opotrebenie, a to napríklad v dôsledku technického pokroku v určitej oblasti.

Taktiež môžeme amortizáciu chápať aj v súvislosti s likvidáciou dlhu. Napríklad v prípade, že splácate dlh pravidelnými splátkami, ktoré sú však vyššie ako dohodnuté úroky, dochádza k amortizácii dlhu.

V praxi sa však najčastejšie stretávame s pojmom amortizácia motorového vozidla a amortizácia majetku.

Amortizácia a poistenie

Amortizácia auta môže mať vplyv aj na poistenie, resp. vyplatenie poistnej sumy. Vozidlo stráca postupným používaním a vekom na svojej hodnote. Dokonca sa vraví, že vozidlo stráca hodnotu okamihom, kedy ho kúpite. Môžete mať teda auto vo vynikajúcom stave, no v dôsledku amortizácie je jeho hodnota omnoho nižšia, ako by ste očakávali. Toto môže mať v niektorých poisťovniach vplyv na poistné plnenie.

Prečítajte si:

Daň z motorového vozidla v roku 2022. Čo treba vedieť?

V prípade škodovej udalosti vám poisťovňa môže vyplatiť poistné plnenie, ktoré je znížené o amortizáciu. Pri uzatváraní poistenia je teda vhodné sa presvedčiť, či si daná poisťovňa amortizáciu uplatňuje alebo nie.

Amortizácia majetku, ktorý je zaradený do obchodného majetku

Zákon o dani z príjmov stanovuje, že každý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je vyššia ako 1700€ a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok, je odpisovaným majetkom. Čo to pre vás znamená z hľadiska účtovníctva? Postupným odpisovaním tohto majetku – amortizovaním, sa znižuje základ dane a náklady sa rozložia do viacerých období. A tak napríklad kúpa vozidla nie je jednorazový náklad, ktorý by ovplyvnil základ dane v plnej výške ceny.

Ako sa amortizácia vyráta? Pre jej správny výpočet je nutné poznať obstarávaciu cenu a tiež ročnú odpisovú sadzbu, ktorá sa líši podľa toho, do ktorej skupiny patrí amortizovaný majetok.

Je pre vás amortizácia majetku a amortizácia vozidla veľkou neznámou? Nechajte to na nás. Všetko vám vysvetlíme a pomôžeme s vyrátaním daňových odpisov, ktoré sa účtujú do nákladov.